14 sposobów na promocję sklepu internetowego

Uru­cho­mie­nie sklepu inter­ne­to­wego od strony tech­nicz­nej nie należy do trud­nych zadań. Jeśli zde­cy­du­jemy się na roz­wią­za­nie SaaS, nie musimy mar­twić się o ser­wer, kopię zapa­sową lub aktu­ali­za­cję. Wszystko wyko­ny­wane jest auto­ma­tycz­nie bez koniecz­no­ści naszego udziału, w ramach opła­ca­nego mie­sięcz­nego abonamentu.

Praw­dziwy pro­blem, poja­wia się jed­nak z pozy­ski­wa­niem ruchu. Dla­tego w tym arty­kule, chciał­bym Ci przed­sta­wić 15 pomy­słów, na sku­teczną pro­mo­cję sklepu. Zapo­znaj się dokład­nie z każdą z opi­sa­nych tak­tyk i prze­te­stuj kilka z tych, które naj­le­piej spraw­dzą się w pro­mo­cji Two­jego sklepu internetowego.

marketing internetowy

Przy­go­to­wu­jąc opis sta­ra­łem się przed­sta­wić tak­tyki, któ­rych zasto­so­wa­nie jest sto­sun­kowo tanie lub bez­płatne (wymaga jed­nak Two­jej pracy i czasu). Jeśli wpis Wam się spodoba, przy­go­tuję jego drugą część, gdzie sku­pię się na meto­dach wyma­ga­ją­cych więk­szego budżetu reklamowego.

No to zaczynamy!

1. Udzie­laj się na forach oraz gru­pach dys­ku­syj­nych. Uni­kaj jed­nak nachal­nej reklamy (wystar­czy link w sygna­tu­rze), ponie­waż bar­dzo szybko pozo­stali użyt­kow­nicy uznają Cię za spa­mera. Sta­raj dzie­lić się wie­dzą, poma­gać, udzie­lać odpo­wie­dzi na pyta­nia. Wiem, że to banalne, ale spraw­dza się dosko­nale. Przy­kła­dem są sklepy sprze­da­jące natu­ralne pro­dukty lecz­ni­cze, obni­ża­jące cho­le­ste­rol. Bar­dzo dużo ludzi ma z tym problem.

Jeśli posia­dasz tego typu pro­dukt w ofer­cie, warto włą­czyć się do dys­ku­sji i opi­sać rze­tel­nie jego zalety oraz wła­ści­wo­ści. Dużo użyt­kow­ni­ków z pew­no­ścią zde­cy­duje się przejść do sklepu i dokład­niej zapo­znać się z opi­sem pro­duktu i jego ceną.

2. Pro­wadź bloga. To fan­ta­styczna oka­zja do nawią­za­nia rela­cji z odwie­dza­ją­cymi oraz moż­li­wość lep­szego przed­sta­wie­nia im swo­jej oferty. Zgod­nie z bada­nami, prze­pro­wa­dzo­nymi przez firmę Hub­spot, firmy które zde­cy­do­wały się na pro­wa­dze­nie bloga, mogą się pochwa­lić 55% wzro­stem liczby odwie­dza­ją­cych. Przy­znasz, że to rewe­la­cyjny wynik! Na blogu bar­dzo dobrze spraw­dza się publi­ko­wa­nie wszel­kiego rodzaju recen­zji oraz porad­ni­ków – muszą być one jed­nak napi­sane rze­tel­nie i profesjonalnie.

Czy­tel­nicy Two­jego bloga, będą bar­dzo chęt­nie dzie­lili się lin­kiem do takiego wpisu w ser­wi­sach spo­łecz­no­ściach. To jesz­cze bar­dziej zwięk­szy liczbę odwie­dzin Two­jej strony.

3. Umiesz­czaj filmy na YouTube. Kolejna rewe­la­cyjna tak­tyka na pozy­ska­nie war­to­ścio­wego ruchu. Tak wiem, wymaga dużo pracy i wysiłku, ale w dłuż­szej per­spek­ty­wie naprawdę się to opłaca. Zgod­nie z kwiet­nio­wym bada­niem Mega­pa­nel PBI/Gemius, Youtube odwie­dzany jest w Pol­sce przez 15 485 143 użyt­kow­ni­ków miesięcznie.

Warto więc być obec­nym na tym por­talu i publi­ko­wać video testy – cie­szą się one bar­dzo dużym zainteresowaniem.

4. Arty­kuły gościnne – wyszu­kaj blogi/serwisy powią­zane z tema­tyką Two­jego sklepu. W dzi­siej­szych cza­sach, trudno zna­leźć temat, o któ­rym już ktoś nie pisze. Wyko­rzy­staj to — napisz np. cie­kawy porad­nik lub przy­go­tuj info­gra­fikę i posta­raj się prze­ko­nać wła­ści­cieli wymie­nio­nych stron do publi­ka­cji two­jego mate­riału. Wyszu­ku­jąc strony, na któ­rych będziesz chciał publi­ko­wać swoje tek­sty, pamięta o jed­nym – zawsze sta­raj się zna­leźć te, które odwie­dza grupa doce­lowa w mak­sy­mal­nym stop­niu zwią­zana z Twoim sklepem.

Poszu­ki­wa­nia ser­wi­sów tema­tycz­nych, zawsze zaczy­najmy od ręcz­nej ana­lizy – przy­go­tujmy listę 10 stron, które są odpo­wied­nie dla pro­mo­cji naszego sklepu.

Następ­nie, możemy przy­śpie­szyć naszą pracę i sko­rzy­stać ze spe­cjal­nego pole­ce­nia wyszu­ki­warki Google, które pre­zen­tuje nam listę stron o podob­nej tematyce.

Przy­kład: Gdy­bym szu­kał ser­wi­sów o tema­tyce biz­ne­so­wej, moje zapy­ta­nie w Google wyglą­da­łoby tak: related:biznes.onet.pl

Samą ope­ra­cję wyszu­ki­wa­nia powta­rzamy dla kolej­nych stron, aż uzbiera się nam pokaźna liczba poten­cjal­nych miejsc dla naszego tek­stu. Nie bój się napi­sać i zapy­tać o moż­li­wość publi­ka­cji – zde­cy­do­wana więk­szość redak­to­rów zgo­dzi się na nią, jeśli Twój tekst będzie pomocny i war­to­ściowy dla czytelników.

5. Pro­muj swoje arty­kuły w ramach grup tema­tycz­nych naj­więk­szych por­tali spo­łecz­no­ścio­wych. Tutaj szcze­gól­nie pole­cam Ci Face­bo­oka oraz Gol­den­Line. Ale pamię­taj, obo­wią­zuje Cię taka sama zasada jak w przy­padku for dys­ku­syj­nych – arty­kuły powinny poma­gać, a nie być tylko infor­ma­cją o poja­wie­niu się nowego pro­duktu w sklepie.

Jeden dobry arty­kuł potrafi w ciągu 24h wyge­ne­ro­wać kilka tysięcy uni­kal­nych wejść. To prawda, że więk­szość pozy­ska­nych w ten spo­sób użyt­kow­ni­ków nie kupi nic u Cie­bie za pierw­szym razem, ale wyko­rzy­staj tą tak­tykę do zwięk­sze­nia sub­skry­ben­tów skle­po­wego newslettera.

6. Pisa­nie porad­ni­ków oraz przy­go­to­wy­wa­nie mate­ria­łów video jest bar­dzo dobrym pomy­słem, ale wymaga od Cie­bie dużego wysiłku i czasu. Można jed­nak skró­cić cały pro­ces – wystar­czy przy­go­to­wać pro­dukty testowe, które będziesz wysy­łał do blo­ge­rów. Ich zada­nie będzie pole­gało na przy­go­to­wa­niu rze­tel­nej recen­zji. Z tej tak­tyki korzy­stają m.in. sklepy z ofertą technologiczną.

Dawno, dawno temu, pro­wa­dzi­łem bloga poświę­co­nego tema­tyce tele­wi­zo­rów LED. Dosta­wa­łem bar­dzo wiele zapy­tań o moż­li­wość napi­sa­nia recen­zji, z któ­rych bar­dzo chęt­nie korzy­sta­łem. Cie­szyły się one naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem czy­tel­ni­ków, a sklep miał dar­mową reklamę i moż­li­wość pozy­ska­nia ruchu na stronę. Jeśli masz dobry pro­dukt, nie bój się prze­zna­czyć kilku egzem­pla­rzy do testów. Koszty i tak się szybko zwrócą.

7. Opty­ma­li­za­cja i pozy­cjo­no­wa­nie – abso­lut­nie obo­wiąz­kowa pozy­cja dla każ­dego biz­nesu. Jedna z naj­sku­tecz­niej­szych i naj­bar­dziej efek­towna kosz­towo tak­tyka pozy­ski­wa­nia ruchu. Prze­strze­gam jed­nak przed samo­dziel­nym podej­mo­wa­niem się pozy­cjo­no­wa­nie oso­bom, które nie miały wcze­śniej­szego doświad­cze­nia. Błędy popeł­nione na tym eta­pie, będą długo hamo­wały roz­wój waszego sklepu.

Warto powie­rzyć prace SEO doświad­czo­nej fir­mie, która może pochwa­lić się suk­ce­sem w pozy­cjo­no­wa­niu skle­pów inter­ne­to­wych. Jeśli jed­nak koniecz­nie chcesz sam zająć się pozy­cjo­no­wa­niem, pole­cam na początku poćwi­czyć swoje umie­jęt­no­ści na przy­go­to­wa­nej w tym celu innej stronie.

8. Nie ogra­ni­czaj się wyłącz­nie do reklamy i dzia­łań w Inter­ne­cie. Pro­muj swój sklep inter­ne­towy za pomocą ulo­tek, wizy­tó­wek, samo­chodu fir­mo­wego oraz dru­ko­wa­nych gazet. W przy­padku tych ostat­nich, warto obok adresu sklepu, podać też kod raba­towy ogra­ni­czony cza­sowo. Zmo­ty­wuje to w więk­szym stop­niu czy­tel­ni­ków do odwie­dze­nia sklepu.

Nie uni­kajmy lokal­nych gazet – bar­dzo czę­sto cechują się one dużo więk­szym zaan­ga­żo­wa­niem czy­tel­ni­ków, któ­rzy chęt­niej prze­glą­dają ogło­sze­nia, niż ma to miej­sce w gaze­tach ogólnopolskich.

9. Dodaj swój sklep do kata­lo­gów bran­żo­wych. Nie mam tutaj na myśli kata­lo­gów sta­wia­nych typowo pod pozy­cjo­no­wa­nie, ale takich, które mogą pochwa­lić się dużą liczbą wejść natu­ral­nych. Bar­dzo czę­sto, kata­logi tego typu powstają w ramach dużych ser­wi­sów tema­tycz­nych – mamy dzięki temu moż­li­wość pozy­ska­nia ruchu tematycznego.

Jeśli kata­log może pochwa­lić się dużą liczbą użyt­kow­ni­ków, warto zasta­no­wić się nad wyku­pie­niem płat­nej opcji, która gwa­ran­tuje nam zaję­cie wyso­kiej pozycji.

10. Korzy­staj z ser­wi­sów ogło­sze­nio­wych. Przy­go­tuj listę naj­po­pu­lar­niej­szych stron i publi­kuj swoją ofertę. Pole­cam podob­nie jak w przy­padku ogło­szeń w gaze­tach, ofe­ro­wać inter­nau­tom kupony raba­towe ogra­ni­czone cza­sowo. Ser­wisy takie jak OLX czy Gum­tree odwie­dzane są przez miliony użyt­kow­ni­ków miesięcznie.

11. Porów­ny­warki cenowe – bar­dzo popu­larne w naszym kraju. Dostępne są zarówno wer­sje dar­mowe jak i płatne. Sku­tecz­nie pomogą zwięk­szyć sprze­daż. Znam wiele skle­pów inter­ne­to­wych, które swój ruch opie­rają wyłącz­nie na nich. Ze względu na swoją spe­cy­fikę – korzy­stają z nich użyt­kow­nicy, dla któ­rych liczy się przede wszyst­kim cena. Warto więc pro­mo­wać w nich pro­dukty, które możesz zaofe­ro­wać w niskiej cenie w porów­na­niu z konkurentami.

Opła­calne jest cza­sami mak­sy­malne obni­że­nie ceny dla drob­nych pro­duk­tów, byleby tylko prze­ko­nać inter­nau­tów do zakupu. W ten spo­sób możemy zbu­do­wać w dość krót­kim cza­sie dużą bazę klien­tów, która będzie wyko­rzy­sty­wana w póź­niej­szych kam­pa­niach e-mail marketingowych.

12. Prze­pro­wa­dzaj kam­pa­nie w for­mie bane­rów gra­ficz­nych. Pole­cam sko­rzy­stać z AdTa­ily. Sys­tem jest pośred­ni­kiem pomię­dzy wydaw­cami stron, a rekla­mo­dawcą. Obec­nie pozwala on wyku­pić reklamę na ponad 14 000 stron. W począt­ko­wym okre­sie warto prze­pro­wa­dzić kam­pa­nię na więk­szej licz­bie por­tali i śle­dzić ich sku­tecz­ność. Zwy­kle po 7–10 dniach, można już roz­po­cząć opty­ma­li­za­cję, tak aby nasza kam­pa­nia cha­rak­te­ry­zo­wała się wyso­kim współ­czyn­ni­kiem ROI.

W zależ­no­ści od wydawcy, koszty reklamy są różne. Zaczy­nają się od kil­ku­dzie­się­ciu gro­szy, a koń­czą na kil­ku­set zło­tych za jeden dzień emi­sji banera. Dodam jed­no­cze­śnie, że warto przy­go­to­wać nie­ty­powy pro­jekt gra­ficzny naszej reklamy – im bar­dziej zacie­kawi lub zasko­czy ona inter­nautę, tym mamy więk­szą szansę na to, że zde­cy­duje się on klik­nąć i przejść do sklepu internetowego.

13. Kilka lat temu poja­wiły się w Pol­sce pierw­sze ser­wisy inter­ne­towe, które na poważ­nie zajęły się tema­tem kupo­nów raba­to­wych – jak się oka­zało, był to strzał w dzie­siątkę. Pomysł został bar­dzo pozy­tyw­nie przy­jęty przez wła­ści­cieli skle­pów inter­ne­to­wych, jak rów­nież i ich klien­tów. Wystar­czy popa­trzeć na sta­ty­styki jed­nej z naj­więk­szych stron z kupo­nami — kodyrabatowe.pl . Liczba sub­skry­ben­tów prze­kro­czyła poziom 270 000 użyt­kow­ni­ków. Swoją ofertę pro­muje w ten spo­sób 2 200 skle­pów, a łączna liczba wszyst­kich kupo­nów w ser­wi­sie wynosi już ok. 25 000.

Warto sko­rzy­stać z tego typu metod reklamy i przy­go­to­wać nawet kilku pro­cen­towy kod raba­towy, ponie­waż jeśli kupon pojawi się na kilku dużych ser­wi­sach – z pew­no­ścią pozy­skasz dużą liczbę nowych klientów.

14. Na koniec zosta­wi­łem giganta e-commerce w naszym kraju — por­tal Alle­gro. Wielu z Was krzywi się na samą myśl o nim, twier­dząc, że żeby coś na nim sprze­dać, trzeba mak­sy­mal­nie obni­żyć marżę. No cóż, trudno się z tym stwier­dze­niem nie zgo­dzić. Zde­cy­do­wana więk­szość użyt­kow­ni­ków szuka tam kon­kret­nych pro­duk­tów w moż­li­wie jak naj­niż­szej cenie. Nie ozna­cza to jed­nak, że nie warto być obec­nym w tym miejscu.

Wręcz prze­ciw­nie, pamię­taj, że Alle­gro mie­sięcz­nie jest odwie­dzane przez kil­ka­na­ście milio­nów inter­nau­tów – chcesz zre­zy­gno­wać z takiej moż­li­wość reklamy?

Kacper Autor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *